Skip to main content
European Climate Pact

Klimaforandringer

Klimaforandringer udgør en alvorlig trussel mod vores verden, men vi kan alle gøre noget for at bekæmpe dem og skabe en bedre fremtid.

Hvad er klimaændringer?

Menneskelig aktivitet påvirker i større og større grad vores klima ved at tilføre enorme mængder drivhusgasser til atmosfæren, hvor de allerede findes naturligt.

Disse ekstra drivhusgasser kommer primært fra afbrænding af fossile brændstoffer for at producere energi og fra andre menneskelige aktiviteter som fældning af regnskove, landbrug, husdyravl og produktion af kemikalier. Kuldioxid (CO2) er den mest almindelige drivhusgas fra menneskelig aktivitet.

Disse ekstra gasser forstærker drivhuseffekten på atmosfæren, hvilket får jordens temperatur til at stige meget hurtigt og fører til markante ændringer i klimaet.

Se også:

Hvor står vi nu?

Vi har allerede opvarmet planeten med mere end 1 °C sammenlignet med temperaturerne før den industrielle tidsalder.

Forskere fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) har advaret om, at en global opvarmning på 1,5 °C vil få alvorlige og uoprettelige konsekvenser for vores samfund og miljø, og jo mere vi forstyrrer klimaet, jo større bliver risiciene.

Se også:

Hvad er konsekvenserne af klimaforandringerne?

Konsekvenserne af klimaforandringer mærkes allerede i hele verden og forventes at blive hyppigere og mere intense i de kommende årtier.

Uden en indsats mod klimaforandringer risikerer vi i EU i vores børns levetid, at:

 • 400.000 mennesker om året dør for tidligt som følge af luftforurening
 • 90.000 mennesker om året dør som følge af hedebølger
 • der bliver 40 % mindre tilgængeligt vand i det sydlige EU
 • 2,2 millioner mennesker om året risikerer oversvømmelse fra havet
 • de årlige økonomiske tab løber op i 190 mia. euro

Disse ændringer i klimaet har potentiale til at forandre jorden, hvilket vil påvirke både mad- og vandforsyningerne og vores helbred. Alle er i fare, men konsekvenserne rammer de fattige og sårbare befolkningsgrupper hårdere.

Jo større problemerne bliver, jo sværere og dyrere bliver det at løse dem – og netop derfor er det vigtigt at sætte tidligt ind over for klimaforandringer.

Se også:

Hvad gør EU ved klimaforandringer?

EU har længe været en global leder i kampen mod klimaforandringer.

Vores indsats udmønter sig i en ambitiøs politik i EU og et tæt samarbejde med en række internationale partnere.

Vi er allerede på vej til at nå vores mål for reduktion af drivhusgasemissioner for 2020 og har fremlagt en plan for senest i 2030 at nedbringe emissionerne med mindst 55 %.

Europa sigter mod at blive verdens første klimaneutrale kontinent inden 2050. Dette betyder, at vi skal skære så meget som muligt ned på emissionerne og øge optagelsen af drivhusgasser i atmosfæren, så vi kan nå målet om nulemission.

Dette mål er en del af den europæiske grønne pagt: en ambitiøs pakke af tiltag, der skal skære vores nettoemission af drivhusgasser ned til nul, samtidig med at de sikrer et retfærdigt, sundt og velstående samfund for fremtidige generationer.

Sideløbende med at reducere emissionerne må vi tilpasse os til de forandringer, der sker nu og i fremtiden. EU hjælper med at gøre medlemslandene bedre forberedt på konsekvenserne af klimaforandringerne på nationalt, regionalt og lokalt plan og bedre til at reagere på dem.

EU arbejder sammen med andre lande og regioner for at fremme den globale klimaindsats og hjælpe partnerlandene, særligt de mest sårbare.

EU arbejder også på at sikre, at genopretningen efter coronapandemien går hånd i hånd med overgangen til et grønnere, mere digitalt og mere modstandsdygtigt Europa.

Se også:

Hvad er fordelene ved klimaindsatsen?

Omstillingen til et klimaneutralt samfund er både et presserende problem og en mulighed for at skabe en bedre fremtid for alle.

Ved at gøre en indsats for klimaet og miljøet kan vi hver især være med til at bevare og beskytte vores klode i dag og for de fremtidige generationer.

Nogle af fordelene for samfundet er:

 • nye, grønne job
 • forbedret konkurrenceevne
 • økonomisk vækst
 • renere luft og mere effektiv offentlig transport i byerne
 • nye teknologier som elbiler og plugin-hybridbiler, energieffektive boliger og kontorer med intelligente varme- og kølesystemer
 • sikkerhed for forsyning af energi og andre ressourcer, hvilket vil gøre EU mindre afhængig af import

Undersøgelser viser, at overgangen til et grønt og digitalt samfund er mulig og til at betale. Omkostningerne for økonomien og samfundet ved klimaforandringerne vil være meget højere, hvis vi lader stå til, end hvis vi gør en indsats for at bekæmpe dem nu.

Hvad kan jeg gøre?

Alle dele af samfundet og økonomien kommer til at spille en rolle – fra energisektoren til industriproduktion, transport, bygninger, landbrug og skovbrug. En stor del af den viden, der er brug for, findes allerede sammen med en lang række gennemprøvede løsninger.

Vores daglige valg har også betydning. Mange af de ændringer, vi foretager, vil betyde, at vi kommer til at bo, transportere os, afkøle og opvarme vores huse, producere og forbruge på en bedre måde.

Alle kan bidrage, og alle små ændringer tæller med.