Skip to main content
European Climate Pact

Zmena klímy

Zmena klímy predstavuje bezprostrednú hrozbu pre náš svet. Každý z nás však môže urobiť niečo, čo pomôže v boji proti tejto zmene a pri vytváraní lepšej budúcnosti.

Čo je zmena klímy?

V dôsledku ľudskej činnosti dochádza k postupnému ovplyvňovaniu klímy Zeme. Množstvo skleníkových plynov, ktoré sa prirodzene vyskytuje v atmosfére, sa touto činnosťou znásobuje.

Tieto dodatočné skleníkové plyny vznikajú najmä v dôsledku spaľovania fosílnych palív pri výrobe energie, ako aj pri iných ľudských činnostiach, ako je výrub dažďových pralesov, poľnohospodárstvo, chov hospodárskych zvierat a výroba chemických látok. Oxid uhličitý (CO2) je skleníkový plyn, ktorý najčastejšie vzniká v dôsledku ľudskej činnosti.

Tieto dodatočné plyny zväčšujú „skleníkový efekt“ v atmosfére našej planéty, čo spôsobuje mimoriadne rýchly nárast teploty a vedie k veľkým zmenám klímy.

Pozri aj:

Aká je súčasná situácia?

Naša planéta je v porovnaní s obdobím pred priemyselnou revolúciou teplejšia o viac ako 1 °C.

V rámci Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) vedci upozornili na skutočnosť, že globálne oteplenie o 1,5 °C bude mať vážne a dokonca až nezvratné dôsledky pre životné prostredie a spoločnosť ako takú.

Čím viac narúšame klímu, tým väčšie sú riziká pre spoločnosť a životné prostredie.

Pozri aj:

Aké sú účinky zmeny klímy?

Účinky zmeny klímy sa už prejavujú na celom svete. Je zrejmé, že v nadchádzajúcich desaťročiach bude ich výskyt častejší a intenzívnejší.

Bez prijímania opatrení v oblasti zmeny klímy by mohlo dôjsť v EÚ počas života našich detí k naplneniu týchto scenárov:

 • 400 000 predčasných úmrtí za rok v dôsledku znečistenia ovzdušia,
 • 90 000 úmrtí ročne v dôsledku vĺn horúčav,
 • o 40 % menej vody dostupnej v južných regiónoch EÚ,
 • 2,2 milióna ľudí vystavených záplavám v pobrežných oblastiach každý rok a
 • ročné hospodárske straty vo výške 190 miliárd EUR.

Tieto zmeny klímy stačia na to, aby zmenili našu planétu, ovplyvnili dodávky potravín a vody, ako aj naše zdravie. A hoci ohrození sme všetci, chudobní a zraniteľní pociťujú tieto vplyvy bolestivejšie.

Čím väčšie budú tieto problémy, tým ťažšie a nákladnejšie bude ich riešenie. Preto treba prijať včasné opatrenia na riešenie zmeny klímy.

Pozri aj:

Čo robí EÚ v otázke zmeny klímy?

EÚ je dlhodobo svetovým lídrom v boji proti zmene klímy.

Naše úsilie má podobu jednak ambicióznych politík v rámci EÚ a jednak úzkej spolupráce s medzinárodnými partnermi.

EÚ je už na ceste k dosiahnutiu svojho cieľa, pokiaľ ide o zníženie emisií skleníkových plynov za rok 2020, a zaviedla plán na ďalšie zníženie emisií aspoň o 55 % do roku 2030.

Cieľom Európy je stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Možno ho dosiahnuť dôsledným znižovaním emisií a účinnejším odstraňovaním skleníkových plynov z atmosféry tak, aby sa dosiahla nulová bilancia emisií.

Tento cieľ je súčasťou Európskej zelenej dohody: ambiciózny balík opatrení na dosiahnutie nulovej bilancie emisií skleníkových plynov pri súčasnom zabezpečení spravodlivej, zdravej a prosperujúcej spoločnosti pre budúce generácie.

Popri znižovaní emisií sa musíme prispôsobiť súčasným a budúcim zmenám. EÚ pomáha zlepšovať pripravenosť a schopnosť reagovať na vplyvy zmeny klímy na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

EÚ spolupracuje s ostatnými krajinami a regiónmi na presadzovaní globálnych opatrení v oblasti klímy, pričom v úsilí podporuje najmä najzraniteľnejšie partnerské krajiny.

EÚ sa usiluje aj o to, aby k obnove po pandémii koronavírusu dochádzalo súčasne s budovaním zelenšej, digitálnejšej a odolnejšej Európy.

Pozri aj:

Aké sú prínosy opatrení v oblasti klímy?

Prechod na klimaticky neutrálnu spoločnosť je naliehavou výzvou a zároveň príležitosťou na budovanie lepšej budúcnosti pre všetkých.

Vďaka opatreniam v oblasti klímy a životného prostredia môže každý z nás prispieť k zachovaniu a ochrane planéty, a to tak v súčasnosti, ako aj pre budúce generácie.

Medzi prínosy pre spoločnosť patria:

 • nové ekologické pracovné miesta,
 • lepšia konkurencieschopnosť,
 • hospodársky rast,
 • čistejšie ovzdušie a efektívnejšia verejná doprava v mestách,
 • nové technológie, ako sú elektrické alebo hybridné automobily, energeticky efektívne budovy a inteligentné systémy vykurovania a chladenia, ako aj
 • bezpečné dodávky energie a iných zdrojov – zníženie závislosti Európy od dovozu.

Zo štúdií vyplýva, že prechod na zelenú a digitálnu spoločnosť je uskutočniteľný a nemusí byť neúmerne nákladný. Náklady pre hospodárstvo a spoločnosť v súvislosti so zmenou klímy budú oveľa vyššie ako náklady na boj proti zmene klímy vynaložené teraz.

Čo môžem urobiť ja?

Svoju úlohu v boji proti zmene klímy majú všetky časti spoločnosti a hospodárske odvetvia – od energetiky po priemysel, dopravu, stavebníctvo, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo. Nadobudli sme už veľkú časť potrebných vedomostí a máme aj mnoho osvedčených riešení.

Záleží však aj na našich každodenných rozhodnutiach. Mnohé zo zmien, ku ktorým pristupujeme, zlepšia náš životný štýl, spôsob, akým sa prepravujeme, chladíme alebo vykurujeme naše domovy, vyrábame a konzumujeme.

Každý môže prispieť svojím dielom a žiadny čin nie je príliš malý.