Skip to main content
European Climate Pact

Klimatförändringar

Klimatförändringarna utgör ett akut hot mot vår värld, men vi kan alla hjälpas åt att bekämpa dem och bygga en bättre framtid.

Vad är klimatförändringar?

Människans verksamhet gör att mängden växthusgaser i atmosfären ökar kraftigt så att jorden värms upp och klimatet förändras.

Våra utsläpp av växthusgaser kommer främst från förbränning av fossila bränslen för energiproduktion, men också från djurhållning, tillverkning av kemikalier och avverkning av regnskogar. Den vanligaste växthusgasen som vi släpper ut är koldioxid (CO2).

Våra utsläpp förstärker växthuseffekten i atmosfären, vilket gör att jordens temperatur stiger snabbt och orsakar stora förändringar av klimatet.

Läs mer:

Var står vi nu?

Jorden har redan blivit 1 °C varmare jämfört med tiden före industrialiseringen.

Forskare vid FN:s klimatpanel IPCC har varnat för att en global uppvärmning på 1,5 °C kommer att få allvarliga och till och med oåterkalleliga konsekvenser för miljön och samhället.

Ju mer vi stör klimatet, desto större är riskerna.

Läs mer:

Vilka konsekvenser har klimatförändringarna?

Klimatförändringarnas effekter märks redan i hela världen och de väntas bli både vanligare och intensivare de kommande årtiondena.

Här är några exempel på vad våra barn kan få uppleva om vi inte gör något:

 • 400 000 människor som dör i förtid på grund av luftföroreningar varje år
 • 90 000 som dör på grund av värmeböljor varje år
 • 40 % mindre vatten i södra Europa
 • 2,2 miljoner människor som drabbas av översvämningar från havet varje år
 • 190 miljarder euro i årliga ekonomiska förluster

Klimatförändringarna kan förändra vår planet och påverka livsmedels- och vattenförsörjningen och vår hälsa. Ingen går säker, men de fattiga och mest utsatta drabbas hårdast av klimateffekterna.

Ju större problemen är, desto svårare och dyrare blir det att lösa dem. Därför måste vi agera i tid.

Läs mer:

Vad gör EU för klimatet?

EU har länge varit världsledande i kampen mot klimatförändringar.

Vi har en ambitiös klimatpolitik på hemmaplan och ett nära samarbete med olika internationella partner.

Vi är redan på god väg att nå utsläppsmålet för 2020 och har lagt fram en plan för att minska utsläppen med minst 55 procent till 2030.

Till 2050 ska EU vara världens första klimatneutrala region. Vi måste därför minska våra utsläpp så mycket vi kan och öka upptaget av växthusgaser från atmosfären så att nettoutsläppen blir noll.

Målet ingår i EU:s gröna giv – en strategi med långtgående åtgärder för att få ner våra utsläpp av växthusgaser till noll och samtidigt skapa ett rättvist, friskt och välmående samhälle för kommande generationer.

Förutom att minska utsläppen måste vi anpassa oss till de förändringar som sker nu och i framtiden. EU hjälper länderna att förbättra sin beredskap och kapacitet att anpassa sig till klimateffekterna på nationell, regional och lokal nivå.

EU samarbetar också med andra länder och regioner för att främja globala klimatinsatser och stödja partnerländerna i deras arbete, särskilt de mest utsatta.

EU arbetar också för att återhämtningen efter coronapandemin ska gå hand i hand med omställningen till ett grönare, mer digitalt och mer resilient EU.

Läs mer:

Vilka är fördelarna med klimatarbetet?

Omställningen till ett klimatneutralt samhälle är både en brådskande utmaning och en möjlighet att skapa en bättre framtid för alla.

Vi kan alla göra något för klimatet och miljön och bidra till att bevara och skydda vår planet, både nu och för kommande generationer.

Några av fördelarna för samhället är

 • nya, gröna jobb
 • ökad konkurrenskraft
 • ekonomisk tillväxt
 • renare luft och effektivare kollektivtrafik i städerna
 • ny teknik som el- och laddhybridbilar, energieffektiva bostäder och byggnader med intelligenta värme- och kylsystem
 • tryggad försörjning av energi och andra resurser så att EU blir mindre beroende av import.

Studier har visat att omställningen till ett grönt och digitalt samhälle är både praktiskt och ekonomiskt genomförbar. Klimatförändringarnas kostnader för samhället kommer att bli mycket högre än kostnaderna för att motverka klimatförändringarna nu.

Vad kan jag göra?

Alla delar av samhället och ekonomin har en roll att spela – energibolag, industrier, transporter, byggnader, jordbruk och skogsbruk. Mycket av den kunskap som behövs och många beprövade lösningar finns redan.

Vad vi gör i vardagen är också viktigt. Många av förändringarna kommer att förbättra vårt sätt att leva, förflytta oss, kyla och värma våra hus, producera och konsumera.

Alla kan bidra, och ingen insats är för liten!