Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
European Climate Pact

Изменение на климата

Изменението на климата е непосредствена заплаха за нашия свят, но всички ние можем да направим нещо, за да помогнем за неговото предотвратяване и за изграждането на по-добро бъдеще.

Какво представлява изменението на климата?

С времето човешката дейност оказва влияние върху климата на Земята, като води до добавяне на огромни количества парникови газове към естествено срещащите се в атмосферата.

Тези допълнителни количества парникови газове се дължат основно на изгарянето на изкопаеми горива за производството на енергия, както и на други човешки дейности, като изсичането на тропическите гори, селското стопанство, животновъдството и производството на химикали. Въглеродният диоксид (CO2) е най-масово отделяният от човешките дейности парников газ.

Tези допълнителни газове увеличават „парниковия ефект“ върху атмосферата на нашата планета, което води до покачване на температурата на Земята с необичайни темпове и до значителни промени в климата.

Вижте също:

На какъв етап се намираме?

Вече сме причинили повишаване на температурите на планетата с повече от 1 °C в сравнение с температурите преди индустриалната епоха.

Учените от Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) предупредиха, че глобално затопляне с 1,5 °C ще има сериозни и дори необратими последици за околната среда и нашите общества.

Колкото повече нарушаваме климата, толкова по-големи са рисковете за нашето общество и околната среда.

Вижте също:

Какви са последиците от изменението на климата?

Последиците от изменението на климата вече се усещат в целия свят и се очаква да станат по-чести и по-интензивни през следващите десетилетия.

Ако не предприемем действия във връзка с изменението на климата, още по времето на нашите деца в ЕС може да станем свидетели на:

 • 400 000 случая на преждевременна смърт годишно заради замърсяването на въздуха
 • 90 000 смъртни случая годишно заради горещини
 • намаляване с 40 % на наличната вода в южните региони на Европа
 • излагане на 2,2 милиона души годишно на крайбрежни наводнения
 • 190 млрд. евро годишни икономически загуби

Тези промени в климата могат да преобразят нашата планета, като се отразят на снабдяването с храна и вода и на нашето здраве. Въпреки че всички са изложени на риск, последиците от изменението на климата са по-тежки за бедните и уязвимите.

Колкото по-големи са проблемите, толкова по-трудно и скъпо ще бъде да ги разрешим — затова е най-добре да предприемем действия на ранен етап за овладяване на изменението на климата.

Вижте също:

Какво прави ЕС във връзка с изменението на климата?

ЕС от дълго време е световен лидер в борбата с изменението на климата.

Нашите усилия са под формата на амбициозни политики в рамките на Съюза и тясно сътрудничество с международни партньори.

Вече сме на път да постигнем целта си за намаляване на емисиите на парникови газове за 2020 г. и изготвихме план за допълнително намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 г.

Целта е до 2050 г. Европа да стане първият в света неутрален по отношение на климата континент. Това означава максимално намаляване на нашите емисии и ускоряване на поглъщането на парниковите газове от атмосферата с цел да се постигнат нулеви нетни емисии.

Тази цел е част от Европейския зелен пакт: амбициозен пакет от мерки за намаляване на емисиите на парникови газове до нулеви нетни емисии, като същевременно се осигури справедливо, здравословно и благоденстващо общество за бъдещите поколения.

Освен да намалим емисиите, ние трябва да се адаптираме към промените в момента и в бъдеще. ЕС подпомага подобряването на готовността и капацитета за реагиране на последиците от изменението на климата на национално, регионално и местно равнище.

ЕС работи с други страни и региони за постигане на напредък в глобалните действия в областта на климата и за подкрепа на усилията на държавите партньори, особено на най-уязвимите.

Съюзът също така работи, за да се гарантира, че възстановяването от пандемията от коронавирус върви ръка за ръка с прехода към по-екологична, по-цифрова и по-устойчива Европа.

Вижте също:

Какви са ползите от действията в областта на климата?

Преходът към неутрално по отношение на климата общество е неотложно предизвикателство, но и възможност за изграждане на по-добро бъдеще за всички.

Предприемайки действия за климата и околната среда, всеки един от нас може да помогне за опазването и защитата на планетата за сегашните и бъдещите поколения.

Някои от ползите за обществото са:

 • нови, екологосъобразни работни места
 • повишаване на конкурентоспособността
 • икономически растеж
 • по-чист въздух и по-добре функциониращ обществен транспорт в градовете
 • нови технологии, като например електрически или зареждащи се хибридни автомобили, енергийно ефективни домове или сгради с интелигентни системи за отопление и охлаждане
 • сигурни доставки на енергия и други ресурси — намаляване на зависимостта на Европа от вноса

Проучванията показват, че преходът към екологично и цифрово общество е осъществим и достъпен. Свързаните с изменението на климата разходи за икономиката и обществото ни ще бъдат много по-големи занапред, отколкото са разходите за борба с изменението на климата сега.

Какво мога да направя?

Всички членове на обществото и всички икономически сектори ще играят роля — от енергийния сектор до промишлеността, транспорта, строителството, селското и горското стопанство. Вече съществуват повечето от необходимите знания, както и много доказали се решения.

Изборите, които правим в ежедневието си, също имат значение. Много от извършените промени ще доведат до подобряване на начина ни на живот, на придвижване, охлаждане или отопление на домовете ни, производство и потребление.

Всеки може да допринесе — никое действие не е твърде малко!