Skip to main content
European Climate Pact

Změna klimatu

Změna klimatu představuje pro náš svět naléhavou hrozbu – my všichni však můžeme přispět k tomu, abychom se této hrozbě postavili, v zájmu lepší budoucnosti.

Co je změna klimatu?

Lidská činnost postupně ovlivňuje klima planety Země tím, že do atmosféry k plynům, které se v ní vyskytují přirozeně, přidává obrovské množství plynů skleníkových.

Zdrojem těchto redundantních, skleníkových plynů je především spalování fosilních paliv za účelem výroby energie a dále další činnost člověka jako je kácení deštných pralesů, zemědělství, chov hospodářských zvířat a výroba chemických látek. Skleníkovým plynem, který činnost člověka produkuje nejčastěji, je oxid uhličitý (CO2).

Tyto plyny zintenzivňují „skleníkový efekt“ na atmosféru naší planety, což rapidně otepluje Zemi – a objevují se významné změny klimatu.

Viz též:

Jaká je situace dnes?

Ve srovnání s úrovní před průmyslovou érou již na planetě naší vinou panuje o 1°C vyšší teplota.

Vědci Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) varovali, že globální oteplení o 1,5 °C bude mít závažné, a dokonce nevratné důsledky pro naše životní prostředí a společnost.

Čím více narušíme klima, tím větší jsou rizika pro naši společnost a životní prostředí.

Viz též:

Co změna klimatu způsobuje?

Jak změna klimatu působí, již pociťujeme po celém světě. Předpokládá se přitom, že v nadcházejících desetiletích budou dopady této změny častější a intenzivnější.

Pokud v oblasti změny klimatu nebude nic nepodniknuto, mohlo by v EU ještě za života našich dětí být realitou:

 • 400 000 předčasných úmrtí za rok v důsledku znečištěného ovzduší
 • 90 000 úmrtí ročně způsobených vlnami veder
 • o 40 % méně vody dostupné v jižních regionech EU
 • 2,2 milionu osob každý rok vystaveno pobřežním záplavám
 • 190 miliard eur hospodářských ztrát ročně

V důsledku změn klimatu se mohou naprosto změnit procesy, které přirozeně na naší planetě probíhají, což bude mít dopad na dodávky potravin a vody a na naše zdraví. Ohroženi jsou všichni, nicméně tvrdší dopady pocítí chudí a zranitelní.

Čím budou problémy závažnější, tím se budou řešit obtížněji a dráž. Proto je třeba včas přijmout náležitá opatření, která nám pomohou se s těmito změnami vypořádat. Nemáme totiž na vybranou.

Viz též:

Co v otázce změny klimatu podniká EU

EU je celosvětovým lídrem v boji proti změně klimatu.

Využíváme při tom ambiciózní politiky, které realizujeme na svém území, i opatření, na nichž úzce spolupracujeme s mezinárodními partnery.

Jsme na dobré cestě ke splnění cíle, který si EU stanovila v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020. Kromě toho EU předložila plán na další snížení emisí o minimálně 55 % do roku 2030.

Do roku 2050 se chce Evropa stát prvním klimaticky neutrálním světadílem. To znamená snížit naše emise v co největší možné míře a zintenzivnit pohlcování skleníkových plynů z atmosféry tak, abychom dosáhli nulových čistých emisí.

Uvedený cíl tvoří součást Zelené dohody pro Evropu: ambiciózního balíčku opatření, díky němuž bychom měli snížit emise skleníkových plynů na nulu a současně zajistit spravedlivou, zdravou a prosperující společnost pro budoucí generace.

I přes snižování emisí se jisté míře klimatických změn nyní ani v budoucnu nevyhneme, nezbude nám tedy, než se na ně adaptovat. EU pomáhá zlepšovat připravenost a schopnost reagovat na dopady změny klimatu na celostátní, regionální a místní úrovni.

EU spolupracuje s dalšími zeměmi a regiony, aby se v globálních opatřeních v oblasti klimatu pokročilo, a podporuje v tomto úsilí partnerské země, zejména ty nejzranitelnější.

EU rovněž usiluje o to, aby oživení po koronavirové pandemii šlo ruku v ruce s přechodem na ekologičtější, digitálnější a odolnější Evropu.

Viz též:

Jaké jsou přínosy opatření v oblasti změny klimatu?

Přechod ke klimaticky neutrální společnosti je jak naléhavou výzvou, tak příležitostí vybudovat lepší budoucnost pro všechny.

Přijetím opatření v oblasti klimatu a životního prostředí může každý z nás přispět k zachování a ochraně naší planety dnes i pro budoucí generace.

K přínosům pro společnost patří:

 • nová, zelená pracovní místa
 • větší konkurenceschopnost
 • hospodářský růst
 • čistší ovzduší a efektivnější systém městské hromadné dopravy ve městech
 • nové technologie, například elektromobily či auta s technologií plug-in hybrid, energeticky účinné domy nebo kanceláře s inteligentním systémem regulace teploty
 • zabezpečení dodávek energie a dalších zdrojů – nižší závislost Evropy na dovozu

Ze studií vyplývá, že přechod na zelenou a digitální společnost je proveditelný a cenově dostupný. Náklady, které ekonomice a celé společnosti vzniknou v důsledku změny klimatu, budou mnohem vyšší než náklady spojené s bojem proti změně klimatu v současné době.

Jak můžu přispět já?

Svou úlohu v transformaci budou mít všechny složky společnosti a všechna hospodářská odvětví – energetika, průmysl, doprava, stavebnictví, zemědělství i lesnictví. Máme již k dispozici řadu potřebných poznatků a mnoho osvědčených řešení.

Velký význam mají i naše každodenní rozhodnutí. Mnoho z těchto změn zlepší způsob, jakým žijeme, cestujeme, jak vytápíme či ochlazujeme své domy, jak vyrábíme a spotřebováváme.

O změnu se můžeme zasadit všichni. Každá snaha se počítá.