Skip to main content
European Climate Pact

Om

Den europæiske klimapagt indbyder alle til at deltage i klimaindsatsen og være med til at opbygge et grønnere Europa.

Hvad er den europæiske klimapagt?

Klimapagten skal give enkeltpersoner, lokalsamfund og organisationer mulighed for at deltage i klimaindsatsen i hele Europa:

  • få viden om klimaforandringerne
  • udvikle og implementere løsninger
  • få kontakt til andre og maksimere effekten af løsningerne

Som et af elementerne i den europæiske grønne aftale har klimapagten som mål at være et levende forum for informationsudveksling, debat og handling vedrørende klimakrisen og støtte den europæiske klimabevægelse, så den kan vokse og konsolidere sig.

Efterhånden som fællesskaberne udbygges, får aktiviteterne under klimaaftalen større omfang. Læs med på siderne, og hold dig ajour med de seneste nyheder.

Hvorfor blev klimapagten oprettet?

Vi befinder os i en klimakrise, og EU har forpligtet sig til at gøre noget ved det.

Ifølge forskerne skal vi handle hurtigt for at indfri målene i Parisaftalen, især for at bremse den globale opvarmning til godt under 2 °C og forsøge at reducere opvarmningen yderligere til 1,5 °C over niveauet for 1990.

I december 2019 lancerede vi den europæiske grønne aftale om omstillingen til et mere retfærdigt, sundere og rigere samfund, samtidig med at vi sikrer en sund planet til de fremtidige generationer.

Vi lytter ikke kun til forskerne, men også til borgernes ønske om mere handling. Undersøgelser gennemført i hele EU viser, at europæerne anser klimaforandringerne som et alvorligt problem, og de anser miljøbeskyttelse som vigtigt for dem personligt.

De løsninger, der er beskrevet i den europæiske grønne aftale, kan kun realiseres, hvis borgerne, lokalsamfundene og organisationerne bidrager og gør en indsats.

Derfor har vi lanceret den europæiske klimapagt: en platform til fælles læring og samarbejde, til udvikling af løsninger og til opbygning af netværk, der kan skabe reelle forandringer.

Men vi starter ikke fra nul. Klimapagten skal danne grobund for initiativer, netværk og bevægelser, der allerede er i gang med at revolutionere vores måde at arbejde med klimaindsatsen på i Europa.

Klimapagten er et rygstød for de utallige europæere, der ønsker at bidrage med det, de kan, og et middel til at nå ud til dem, der endnu ikke er tæt involveret.

Hvordan kan jeg deltage?

Alle kan deltage i den europæiske klimapagt. Vi opfordrer faktisk alle til at deltage med det, de har mulighed for.

Du kan deltage på mange måder. Her er nogle af de primære måder:

Hvilke værdier bygger pagten på?

Vores hensigt er, at pagten skal være et åbent, inkluderende og ambitiøst initiativ for alle.

Hvis det skal lykkes, skal alle enkeltpersoner og organisationer, der ønsker at deltage, for eksempel ved at blive ambassadører eller give et tilsagn, følge pagtens værdier.

  1. Videnskabeligt grundlag, ansvarlighed og forpligtelse: Deltagelse i pagten munder ud i positive klimatiltag og virker som inspiration og opfordring til andre om at være med. Deltagerne skal bidrage med konkrete, videnskabeligt funderede, troværdige tiltag med tydelige og ideelt også målbare resultater, der dokumenterer en effekt.
  2. Gennemsigtighed: Deltagerne i pagten forpligter sig til at dele relevante oplysninger om deres tiltag, metoder og resultater med de øvrige deltagere og med offentligheden. På den måde hjælper vi deltagerne og andre med at følge fremskridtene, skabe forbedringer, lære af eller deltage i hinandens initiativer og få indblik i tiltagenes samlede effekt.
  3. Ingen grønvaskning: Tilsagnene bliver registreret på en måde, så det bliver dokumenteret, at deltagernes forpligtelser er konkrete, offentligt tilgængelige og gennemsigtige. Euroa-Kommissionen udvikler en passende metode til at evaluere fremskridt med forskellige dokumentationsniveauer afstemt efter deltagernes kapacitet.
  4. Høje ambitioner og tempo: For at nå klima- og miljømålene skal vi udfordre vores sædvanlige adfærd og antagelser med hurtige og effektive midler. Selv de mindste skridt tæller, men deltagerne i pagten vil også blive udfordret til at skabe transformerende løsninger i form af visionære projekter, eksperimenter og innovative samarbejdsformer og til at indgå i en sund konkurrence med hinanden om at skabe resultater.
  5. Tiltag skræddersyet til de lokale forhold: Både debatter og konkrete tiltag skal afstemmes efter de lokale forhold og målgrupperne. Jo tættere på befolkningernes hverdag, desto bedre.
  6. Diversitet og inklusion: Alle kan deltage, uanset baggrund og erhverv. Pagten har som mål at nedbryde barrierer for klimaindsatsen, blandt andet barrierer, der har udgangspunkt i personlige kendetegn såsom køn, alder eller handicap. På den måde kan vi sætte deltagerne i pagten i centrum for debatterne, for eksempel om Europas fremtid. I udviklingen af pagten trækker Europa-Kommissionen på den kreativitet og mangfoldighed i synspunkter, der skabes via demokratiske deltagerordninger.

Kontakt os

Har du gode idéer til aktiviteter under klimapagten eller nye og innovative metoder til at involvere befolkningen på? Kontakt os.

Relaterede links

Meddelelse fra Europa-.Kommissionen om den europæiske klimapagt

Pressemeddelelse

Resultater af den åbne offentlige høring

EU's klimaindsats