Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
European Climate Pact

Зелени пространства

Европа се нуждае от повече зелени пространства, за да изгради устойчивост предвид заплахите за климата, както и за здравето.

Градовете се нуждаят особено от дървета, понеже озеленените градски зони едновременно поглъщат емисиите на парникови газове и намаляват прекомерното повишаване на температурите. В селските райони дърветата могат да бъдат от голяма полза за селското стопанство и екотуризма.

Дърветата изискват дългосрочни грижи след засаждането. Ето защо в рамките на Пакта за климата ние продължаваме да подкрепяме местните общности, организации и граждани, които са ангажирани с нови инициативи за засаждане и грижи.

Какво ще направи пактът?

  • Ще подкрепи нови инициативи за засаждане и грижи, например чрез информация и видимост
  • Ще осъществи връзка със съществуващи ресурси, мрежи и платформи
  • Ще предлага на местните власти решения за възстановяване, защита и разширяване на зелените градски пространства
  • Ще осигури форум за диалог и сътрудничество между общностите, бизнеса, собствениците на земя и местните органи на управление

Имате чудесна идея?

Действайте или се свържете с нас!

Знаете ли че?

3 милиарда
допълнителни дървета в Европа
Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. има за цел да увеличи количеството на горите и тяхното здраве и устойчивост.
39 %
от земите в ЕС са покрити с гори
Европа е един от най-богатите на гори региони в света.
18 %
от земята в ЕС е защитена от мрежата „Натура 2000“
Като най-голямата мрежа от защитени територии в света „Натура 2000“ предоставя закрила на най-ценните и най-застрашените биологични видове и местообитания в Европа.

Европейски инициативи

LIFE Programme

The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment and climate action created in 1992.

European Green Leaf Award

The European Green Leaf Award is open to all towns and cities across Europe with a population of 20,000 and up to 100,000 inhabitants.

Green City Tool

A self-assessment and benchmarking tool for cities to become greener and more sustainable.

Green City Accord

A European Commission initiative to make cities greener, cleaner and healthier.

Natura 2000

Natura 2000 is the largest coordinated network of protected areas in the world.

Natura 2000 Award

The Natura 2000 Award rewards excellence in the management of Natura 2000 sites.