Skip to main content
European Climate Pact

Prísľuby

Urobte niečo pre klímu a inšpirujte iných. Každý môže prispieť svojím dielom a žiadny čin nie je príliš malý.

All Europeans can take practical, everyday steps to reduce their carbon footprint and contribute to more sustainable living.

Prísľuby zo strany organizácií

Pakt vyzve organizácie a družstvá, aby zaregistrovali svoje iniciatívy v oblasti klímy a premenili ich na prísľuby k ochrane klímy s cieľom zintenzívniť opatrenia, podporiť ostatných, aby sa pridali alebo aby začali s vlastnými iniciatívami, a napokon rozšíriť a zopakovať osvedčené nápady a projekty.

Prísľuby môžu byť záväzkami všetkých druhov organizácií, od škôl a komunitných skupín po veľké verejné a súkromné organizácie a podniky. Prísľub by sa mohol týkať spôsobu, akým organizácia funguje, produkuje, komunikuje s občanmi, so zamestnancami, zákazníkmi či zainteresovanými stranami a ako ich motivuje, aby prijali opatrenia.

Prísľuby by mali v súlade s hodnotami paktu ísť nad rámec toho, čo sa vyžaduje v právnych predpisoch, a spočívať v konkrétnych, vedecky podložených opatreniach, ktorých cieľom je dosiahnuť jasné a merateľné výsledky, ktoré možno monitorovať.

Zaregistrovaním prísľubu sa účastníci zaviažu šíriť relevantné informácie o svojich činnostiach v záujme monitorovania pokroku a pochopenia vplyvu prijatých opatrení. Budú môcť vyjadriť svoj záujem o prácu ostatných a skontaktovať sa s nimi v snahe vytvoriť dodatočné opatrenia a dať impulzy v komunitnom duchu.

Prísľuby podľa paktu budú vychádzať z mnohých a rozmanitých iniciatív, ktoré sa v Európe už zaviedli, prezentovať existujúce riešenia ako dobré príklady na inšpiráciu a učenie sa a bude pomáhať sieťam ochranárov klímy a komunitám realizovať ich vlastné ambície v oblasti klímy alebo spájať sily s inými.

Plnohodnotný systém prísľubov sa vytvorí v spolupráci so zainteresovanými stranami v roku 2021. V súčasnosti zhromažďujeme vyjadrenia záujmu o zloženie prísľubu. Podeľte sa s nami o svoje nápady, pomôžte vytvárať prísľuby a zapojte sa do európskeho klimatického hnutia!