Skip to main content
European Climate Pact

Beloftes

Onderneem iets voor het klimaat en inspireer anderen. Iedereen kan een bijdrage leveren, hoe klein ook.

All Europeans can take practical, everyday steps to reduce their carbon footprint and contribute to more sustainable living.

Beloftes van organisaties

Het pact zal organisaties en collectieven uitnodigen hun klimaatinitiatieven te registreren en om te zetten in klimaatbeloftes, klimaatactie te stimuleren, anderen aan te moedigen deel te nemen of zelf een initiatief op te zetten, en goede ideeën en projecten op grotere schaal toe te passen en te herhalen.

Beloftes kunnen toezeggingen zijn van alle soorten organisaties, gaande van scholen en buurtgroepen tot grote openbare en particuliere organisaties en bedrijven. Een belofte kan verband houden met de manier waarop de organisatie werkt, produceert, communiceert of burgers, werknemers, klanten of belanghebbenden motiveert om ook actie te ondernemen.

In overeenstemming met de waarden van het pact moeten de beloftes verder gaan dan wat op grond van de wetgeving is vereist en concrete, wetenschappelijk gefundeerde acties omvatten die tot doel hebben duidelijke en meetbare resultaten te behalen die kunnen worden gemonitord.

Door een belofte te registreren, verbinden de deelnemers zich ertoe relevante informatie over hun acties uit te wisselen zodat kan worden opgevolgd hoeveel vooruitgang ze boeken en in te schatten wat de impact is van de ondernomen acties. Deelnemers kunnen blijk geven van hun belangstelling voor het werk van anderen, met hen contact opnemen en in een sfeer van verbondenheid extra acties ondernemen en momentum creëren.

Beloftes die in het kader van het pact worden gedaan, zullen voortbouwen op de rijkdom en verscheidenheid van reeds ingeburgerde initiatieven in Europa, bestaande oplossingen onder de aandacht brengen om te dienen als inspiratiebron en eruit te leren, en netwerken van klimaatsupporters en gemeenschappen helpen om alleen of samen met anderen hun klimaatambitie te realiseren.

In de loop van 2021 zal een volwaardig beloftemechanisme worden ontwikkeld en opgezet in samenwerking met geïnteresseerde belanghebbenden. Momenteel peilen we naar de belangstelling die er is om beloftes te doen. Deel uw ideeën met ons, help samen beloftes te doen en sluit u aan bij de Europese klimaatbeweging!