Skip to main content
European Climate Pact

Prioriterade områden

Klimatpakten spänner över en rad områden som rör klimatet och miljön. Läs mer om de viktigaste områdena.

Samarbete kring viktiga frågor

Till en början kommer klimatpaktens fokus att ligga på åtgärder inom fyra områden som snabbt kan ge positiva resultat, inte bara för klimatet och miljön, utan också för allas hälsa och välbefinnande: grönområden, grön rörlighet, gröna byggnader och gröna jobb.

Klimatpakten kommer att utvecklas och växa i takt med att personer och organisationer bidrar och uttrycker vilka behov som finns.

EU:s arbete för klimat och hållbarhet

EU arbetar på många fronter genom politik, lagstiftning och program. Läs om några exempel nedan.

Klimatet

EU har som mål att bli klimatneutralt senast 2050, det vill säga ha ett nettonollutsläpp av växthusgaser.

Målet är centralt för EU:s gröna giv och bidrar till EU:s åtagande enligt Parisavtalet om globala klimatåtgärder. Vi har dessutom föreslagit en europeisk klimatlag som gör det politiska åtagandet till en rättslig skyldighet.

För att nå detta mål föreslår vi också att höja klimat- och energimålen för 2030. Enligt klimatmålsplanen för 2030 kommer vi minska utsläppen med 55 % jämfört med 1990 års nivåer.

EU:s viktigaste lagar och strategier för klimatet:

Vi arbetar aktivt med andra länder och regioner för att nå målen i Parisavtalet och hör till dem som ger mest ekonomiskt stöd till insatser för att ta itu med klimatförändringarna i utvecklingsländer.

Se även:

Biologisk mångfald

Vi måste rätta till vårt skeva förhållningssätt till naturen. Klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald och spridningen av förödande pandemier visar tydligt på det.

Med strategin för biologisk mångfald ska EU slå in på en väg där naturen har återhämtat sig vid 2030. Strategin har flera viktiga punkter:

 • Anslå 20 miljarder euro per år till biologisk mångfald från olika källor, bland annat EU-medel och nationell och privat finansiering.
 • Skapa skyddade områden på minst 30 % av landytan och 30 % av havsområdena i EU.
 • Återställa skadade ekosystem i hela EU.
 • Plantera 3 miljarder träd fram till 2030.
 • Halvera användningen av bekämpningsmedel och deras skadeverkningar till 2030.
 • Göra EU till världsledande när det gäller att ta itu med förlusten av biologisk mångfald.

Se även:

 

Biodiversity
guenterguni

Hållbara livsmedelssystem

EU:s strategi Från jord till bord ska se till att EU-invånarna har tillgång till hälsosamma och hållbara livsmedel till ett överkomligt pris. Vi har följande mål:

 • Skydda miljön och bevara den biologiska mångfalden
 • Halvera användningen av farliga bekämpningsmedel till 2030
 • Bekämpa klimatförändringarna
 • Säkerställa en rättvis avkastning i leveranskedjan
 • Öka det ekologiska jordbruket till 25 % av den totala jordbruksarealen fram till 2030

Se även:

Ren energi

Att fasa ut fossila bränslen är avgörande för att vi ska nå våra klimatmål.

Vi arbetar efter följande huvudprinciper:

 • Prioritera energieffektivitet och en stor andel förnybar energi i energisektorn
 • Verka för en stabil energiförsörjning i EU till rimligt pris
 • Bygga upp en fullständigt integrerad, sammanlänkad och digitaliserad EU-energimarknad

EU:s strategier för integrering av energisystem och för vätgas kommer att bana väg för en effektivare och mer sammanlänkad energisektor, med en renare planet och en starkare ekonomi som mål.

Det här är avgörande för att vi ska nå målet om klimatneutralitet 2050, eftersom energisystemet står för 75 % av våra växthusgasutsläpp.

Se även:

 

Clean energy
Young maintenance engineer team working in wind turbines at sunset
serts

Hållbara industrier

För att nå våra klimat- och miljömål krävs en industripolitik som bygger på en cirkulär ekonomi.

EU:s industristrategi kommer att stödja den gröna omställningen genom att

 • bidra till nya marknader för klimatneutrala och cirkulära produkter
 • modernisera och ta vara på inhemska och globala möjligheter för att garantera framsteg och välstånd i framtiden
 • fasa ut fossila bränslen i industrier med hög energiförbrukning, som stål- och cementindustrier.

Med EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin presenteras en politik för hållbara produkter som innebär ett fokus på minskad förbrukning och ökad återanvändning av material innan de återvinns. Minimikrav kommer att fastställas för att hindra att miljöskadliga produkter släpps ut på marknaden i EU. Man kommer också att ta itu med falska miljöpåståenden.

Fokus kommer att ligga på resursintensiva sektorer som textil, byggindustri, elektronik och plast.

Se även:

Byggnader och renovering

Byggnader står för omkring 40 % av energiförbrukningen i EU, men varje år renoveras endast 1 % av byggnaderna för att göras mer energieffektiva. När byggnader uppförs, används och renoveras krävs betydande mängder energi och resurser, som sand, grus och cement.

Renoveringsvågen kommer att fördubbla den årliga energirenoveringstakten de kommande tio åren och

 • förbättra livskvaliteten för dem som bor i och använder byggnaderna
 • minska växthusgasutsläppen i EU
 • skapa uppemot 160 000 nya gröna jobb i byggnadssektorn.

Att renovera är också viktigt med tanke på att nästan 34 miljoner EU-invånare inte har råd med tillräcklig uppvärmning av sina hem. Det kan därför bidra till att sänka energikostnaderna för dem som är särskilt utsatta och samtidigt verka positivt på hälsan och välbefinnandet.

Se även:

 

Sustainable mobility
Modern tram in the old town of Reims, France
Xantana

Hållbar rörlighet

Transporter står för en fjärdedel av EU:s växthusgasutsläpp och andelen fortsätter att öka.

EU:s gröna giv ska minska utsläppen från transporter med 90 % fram till 2050. Vi har flera viktiga mål:

 • Utvidga handeln med utsläppsrätter till sjöfartssektorn.
 • Minska de fria utsläppsrätterna för flygbolagen.
 • Installera en miljon offentliga laddnings- och tankstationer fram till 2025 för de 13 miljoner utsläppsfria och utsläppssnåla fordon som väntas köra på vägarna i EU.
 • Utnyttja järnväg eller sjöfart i större utsträckning vid godstransporter.
 • Utse 2021 till Europaåret för järnvägar för att främja järnvägen som ett hållbart, innovativt och säkert transportmedel.
 • Minska utsläppen från flyget via det gemensamma europeiska luftrummet med upp till 10 %, utan att det ska kosta för konsumenter och företag.

Se även:

Minska föroreningar

Föroreningar är skadliga för både vår hälsa och vår miljö. Det är den största miljörelaterade orsaken till många psykiska och fysiska sjukdomar och till dödsfall i förtid, särskilt bland barn, personer med vissa typer av sjukdomar och äldre.

Förutom att de påverkar människors hälsa negativt är föroreningar en av de främsta orsakerna bakom förlusten av biologisk mångfald. Det gör att ekosystemens förmåga att binda koldioxid och rena luft och vatten försämras.

 • Handlingsplanen för nollutsläpp ska förebygga och minska föroreningar från luft, vatten, mark och konsumentprodukter, och se till att nollföroreningsambitionen genomsyrar alla politikområden.
 • Metanstrategin ska bromsa temperaturhöjningen fram till 2050, förbättra luftkvaliteten och stärka EU:s globala ledarskap i kampen mot klimatförändringarna.
 • Kemikaliestrategin för hållbarhet bygger på EU:s sofistikerade kemikalielagstiftning för att bättre skydda invånare och miljö och främja innovation för säkra och hållbara kemikalier.

Se även:

Hållbar finansiering och investering

Vi vill bidra till att nå målen i den gröna given genom att uppmuntra till privata investeringar under omställningen till en klimatneutral, klimattålig, resurseffektiv och rättvis ekonomi, som ett komplement till offentliga medel.

Finanssektorn kan bidra till att

 • styra investeringar mot hållbar teknik och hållbara företag
 • finansiera hållbar tillväxt på lång sikt
 • skapa en koldioxidsnål, klimattålig och cirkulär ekonomi.

Vi letar efter sätt att införliva hållbarhetsaspekter i vår finanspolitik, för att stimulera finansiering för en hållbar tillväxt.

Se även:

En rättvis omställning

Omställningen till en hållbar och klimatneutral ekonomi måste ske på ett rättvist sätt och alla måste inkluderas.

Vissa regioner är starkt beroende av utvinningsindustrier och industrier med höga utsläpp. De kommer att behöva omstrukturera och/eller bredda sin ekonomi och samtidigt verka för ett sammanhållet samhälle och utbilda berörda anställda och ungdomar inför framtidens jobb.

För att ta itu med dessa utmaningar har kommissionen infört en mekanism för en rättvis omställning som ger riktat stöd.

Se även:

Städer och regioner

EU:s regioner kommer allt oftare att ställas inför klimatförändringarnas effekter. Det krävs fortsatta åtgärder i städer och på landsbygden runt om i EU om vi ska lyckas med en grön omställning.

Se även:

Forskning och innovation

Forskning och innovation spelar en avgörande roll för att vi ska kunna bekämpa klimatförändringarna.

Tack vare forskning inom EU och internationellt har vi fått en bättre förståelse för vad som orsakar klimatförändringarna. Den mest akuta utmaningen idag är att försöka förutse klimatförändringarnas effekter och hitta effektiva lösningar på de problem som uppstår.

Se även:

Internationellt arbete

EU tar itu med globala hållbarhetsutmaningar både genom att arbeta inom EU och samarbeta med länder och regioner utanför unionen.

Se även: