Skip to main content
European Climate Pact

Prioritné témy

Pakt sa vzťahuje na mnohé činnosti súvisiace s bojom proti zmene klímy a ochranou životného prostredia. Prečítajte si o hlavných prioritných oblastiach.

Spolupráca na témach, na ktorých záleží

V úvodnej fáze budú prioritou paktu opatrenia zamerané na štyri oblasti, ktorými sa zabezpečí okamžité zlepšenie nielen pre klímu a životné prostredie, ale aj zdravie a životné podmienky občanov: zelené plochy, zelená mobilita, zelené budovy a zelené pracovné miesta.

Pakt má otvorený mandát a jeho rozsah pôsobnosti sa bude vyvíjať podľa potrieb a príspevkov ľudí a organizácií, ktoré sa doň zapoja.

Opatrenia EÚ v oblasti klímy a udržateľnosti

EÚ pôsobí na mnohých frontoch prostredníctvom právnych predpisov, politík a programov. Prečítajte si niekoľko príkladov nižšie.

Opatrenia v oblasti klímy

Cieľom Európskej únie je do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu – hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií skleníkových plynov.

Tento cieľ je stredobodom Európskej zelenej dohody a v súlade so záväzkom EÚ k celosvetovým opatreniam v oblasti klímy podľa Parížskej dohody. Dokonca sme navrhli európsky klimatický predpis, ktorý by z tohto politického záväzku urobil právnu povinnosť.

Takisto navrhujeme zvýšenie našich klimatických a energetických cieľov na rok 2030, ktoré by nám pomohlo dosiahnuť tento ambiciózny cieľ. Pomocou plánu cieľov v oblasti klímy do roku 2030 by sme znížili naše emisie skleníkových plynov o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

Kľúčové právne predpisy a politiky EÚ v oblasti klímy:

Aktívne spolupracujeme s ďalšími krajinami a regiónmi na dosahovaní cieľov Parížskej dohody a sme lídrom v medzinárodnom financovaní opatrení v oblasti klímy na podporu rozvojových krajín v ich snahách o riešenie zmeny klímy.

Pozri aj:

Biodiverzita

Je načase napraviť náš pošramotený vzťah s prírodou. Zmena klímy, strata biodiverzity a šírenie ničivých pandémií predstavujú jednoznačné výzvy v tomto smere.

Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity nasmeruje Európu na cestu ekologickej obnovy do roku 2030 tým, že sa:

 • na biodiverzitu uvoľní 20 miliárd EUR ročne z rôznych zdrojov vrátane fondov EÚ a vnútroštátnych a súkromných finančných prostriedkov
 • zriadia chránené územia na približne 30 % pevniny a 30 % morí v Európe
 • obnovia degradované ekosystémy v celej Európe
 • do roku 2030 zasadia 3 miliardy stromov
 • do roku 2030 obmedzí používanie a škodlivosť pesticídov o 50 %
 • EÚ stane svetovým lídrom pri riešení krízy v oblasti biodiverzity

Pozri aj:

 

Biodiversity
guenterguni

Udržateľné potravinové systémy

Stratégia EÚ „z farmy na stôl“ zaistí Európanom prístup k zdravým, cenovo dostupným a udržateľným potravinám, pričom jej cieľom je:

 • chrániť životné prostredie a zachovať biodiverzitu
 • do roku 2030 obmedziť používanie chemických a nebezpečných pesticídov o 50 %
 • riešiť zmenu klímy
 • zaistiť spravodlivú ekonomickú návratnosť v dodávateľskom reťazci
 • do roku 2030 zvýšiť mieru ekologického poľnohospodárstva na 25 % celkovej poľnohospodárskej pôdy

Pozri aj:

Čistá energia

Dosiahnutie našich cieľov v oblasti klímy si vyžaduje dekarbonizáciu energetického systému EÚ.

Naše kľúčové zásady sú:

 • uprednostňovať energetickú efektívnosť a rozvíjať odvetvie energetiky založené prevažne na obnoviteľných zdrojoch energie
 • zaisťovať bezpečnú a cenovo dostupnú dodávku energie do EÚ
 • dosiahnuť plne integrovaný, prepojený a digitalizovaný energetický trh EÚ

Stratégie EÚ v oblasti integrácie energetického systémuvodíka pripravia pôdu na smerovanie k účinnejšiemu a prepojenejšiemu energetickému sektoru založenému na dvojakých cieľoch čistejšej planéty a silnejšieho hospodárstva.

Ide o zásadný krok pre cieľ Európy dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, keďže na energetický systém pripadá 75 % našich emisií skleníkových plynov.

Pozri aj:

 

Clean energy
Young maintenance engineer team working in wind turbines at sunset
serts

Udržateľný priemysel

Dosiahnutie našich klimatických a environmentálnych cieľov si vyžaduje priemyselnú politiku založenú na obehovom hospodárstve.

Európska priemyselná stratégia bude podporovať zelenú transformáciu:

 • stimulovaním rozvoja nových trhov pre klimaticky neutrálne a obehové výrobky
 • modernizáciou a využívaním domácich a celosvetových príležitostí na zaistenie nášho pokroku a budúcej prosperity
 • dekarbonizáciou energeticky náročných priemyselných odvetví, ako je napr. výroba ocele a cementu

akčnom pláne EÚ pre obehové hospodárstvo sa predstaví politika „udržateľných výrobkov“, ktorej prioritou bude zníženie množstva materiálov a ich opätovné použitie pred recykláciou. Stanovia sa minimálne požiadavky, aby sa zabránilo uvádzaniu výrobkov škodlivých pre životné prostredie na trh EÚ. Bude sa riešiť otázka falošných tvrdení týkajúcich sa životného prostredia.

Snahy budú zamerané na odvetvia náročné na zdroje, ako je textilný priemysel, stavebníctvo, elektronika a výroba plastov.

Pozri aj:

Budovy a obnova

Na budovy pripadá približne 40 % energie spotrebovanej v Európe, ale len 1 % budov každý rok podstúpi obnovu v záujme energetickej efektívnosti. Okrem toho si výstavba, využívanie a obnova budov vyžadujú obrovské množstvo energie a zdrojov vrátane piesku, štrku a cementu.

Vďaka iniciatíve „vlna obnovy“ sa v priebehu nasledujúcich desiatich rokov zdvojnásobí ročná miera energetickej obnovy, a tým sa:

 • zvýši kvalita života ľudí, ktorí v týchto budovách žijú, pracujú alebo ich využívajú na iné účely
 • znížia emisie skleníkových plynov v Európe
 • vytvorí ďalších 160 000 zelených pracovných miest v stavebníctve

Obnova je takisto významnou reakciou na boj proti energetickej chudobe, keďže takmer 34 miliónov Európanov si nemôže dovoliť riadne vykurovať svoj domov. Dokáže riešiť zdravie a životné podmienky zraniteľných osôb a zároveň znížiť ich účty za energie.

Pozri aj:

 

Sustainable mobility
Modern tram in the old town of Reims, France
Xantana

Udržateľná mobilita

Doprava je zodpovedná za štvrtinu emisií skleníkových plynov Únie a toto číslo ďalej rastie.

Cieľom Európskej zelenej dohody je znížiť tieto emisie do roku 2050 o 90 % tým, že sa:

 • rozšíri obchodovanie s emisiami na námorné odvetvie
 • znížia bezodplatné kvóty pre letecké spoločnosti podľa pravidiel obchodovania s emisiami
 • do roku 2025 inštaluje 1 milión verejných nabíjacích a čerpacích staníc pre 13 miliónov vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami, ktoré sa do tohto roku očakávajú na európskych cestách
 • zvýši využívanie železničnej alebo vodnej prepravy na nákladnú dopravu
 • určí rok 2021 za Európsky rok železníc s cieľom podporiť železničnú dopravu ako udržateľný, inovačný a bezpečný spôsob dopravy
 • znížia emisie z leteckej dopravy o 10 % prostredníctvom jednotného európskeho neba s nulovými nákladmi pre spotrebiteľov a spoločnosti

Pozri aj:

Odstraňovanie znečistenia

Znečistenie škodí nášmu zdraviu a nášmu prostrediu. Je najväčšou environmentálnou príčinou viacerých duševných a fyzických chorôb a predčasných úmrtí, a to najmä u malých detí, ľudí s určitými zdravotnými problémami a starších ľudí.

Okrem toho, že znečistenie má dosah na zdravie ľudí, je takisto jedným z hlavných dôvodov straty biodiverzity. Znižuje schopnosť ekosystémov zabezpečovať procesy, ako je sekvestrácia uhlíka a dekontaminácia.

 • Akčný plán nulového znečistenia umožní lepšie zabraňovať znečisteniu ovzdušia, vody, pôdy a spotrebiteľského tovaru a odstraňovať ho, ako aj začleniť cieľ nulového znečistenia do všetkých oblastí politiky.
 • Cieľom stratégie pre metán je spomaliť zmenu teploty do roku 2050, zlepšiť kvalitu ovzdušia a posilniť vedúce postavenie EÚ v boji proti zmene klímy na celom svete.
 • Chemikálie – stratégia udržateľnosti nadviaže na dômyselné európske predpisy v oblasti chemikálií s cieľom lepšie chrániť občanov a životné prostredie a posilniť inováciu bezpečných, udržateľných chemikálií.

Pozri aj:

Udržateľné financovanie a investície

Naším cieľom je podporiť dosahovanie cieľov Európskej zelenej dohody nasmerovaním súkromných investícií do prechodu na klimaticky neutrálne, spravodlivé hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje a odolné proti zmene klímy, a to ako doplnok k verejným financiám.

Finančný sektor môže pomôcť:

 • presmerovať investície do udržateľnejších technológií a podnikov
 • dlhodobo financovať rast udržateľným spôsobom
 • prispieť k budovaniu nízkouhlíkového obehového hospodárstva odolného proti zmene klímy

V súčasnosti hľadáme spôsoby, ako integrovať úvahy týkajúce sa udržateľnosti do nášho finančného politického rámca s cieľom mobilizovať finančné prostriedky na udržateľný rast.

Pozri aj:

Spravodlivá transformácia

Transformácia na udržateľné a klimaticky neutrálne hospodárstvo sa musí uskutočniť spravodlivým spôsobom a na nikoho sa nesmie zabudnúť.

Niektoré územia, ktoré sú vo veľkej miere odkázané na ťažobný priemysel a súvisiacu výrobu energie, ako aj odvetvia s vysokými emisiami uhlíka budú musieť reštrukturalizovať a/alebo diverzifikovať svoje hospodárstvo, udržať si sociálnu súdržnosť a (re-)kvalifikovať zasiahnutých pracovníkov a mladých ľudí, aby ich pripravili na budúce pracovné miesta.

Na riešenie špecifických výziev v týchto regiónoch Komisia zaviedla Mechanizmus spravodlivej transformácie, ktorý poskytuje cielenú podporu.

Pozri aj:

Mestá a regióny

Európske regióny budú čoraz viac pociťovať dôsledky zmeny klímy. Pri prechode na zelené hospodárstvo sú kľúčové opatrenia vo veľkomestách, v mestách a vo vidieckych oblastiach v celej Európe.

Pozri aj:

Výskum a inovácie

Výskum a inovácie zohrávajú kľúčovú úlohu v našich snahách o riešenie zmeny klímy.

Výskum na úrovni EÚ a medzinárodný výskum významne prehĺbili naše poznatky o príčinách zmeny klímy. Naliehavou výzvou súčasnosti je skúmať a predpovedať dôsledky klimatickej zmeny a účinne na ne reagovať.

Pozri aj:

Opatrenia na medzinárodnej úrovni

EÚ sa zaoberá celosvetovými výzvami v oblasti udržateľnosti prostredníctvom opatrení v Európe a spoluprácou s krajinami a regiónmi mimo Európy.

Pozri aj: