Skip to main content
European Climate Pact

Priorytetowe obszary tematyczne

Pakt obejmuje wiele działań związanych z przeciwdziałaniem zmianie klimatu i ochroną środowiska. Poznaj nasze najważniejsze obszary priorytetowe.

Współpraca nad kwestiami, które mają znaczenie

W początkowej fazie w ramach paktu priorytetowo traktowane będą działania skoncentrowane na czterech obszarach, które przynoszą natychmiastowe korzyści z punktu widzenia nie tylko klimatu i środowiska, ale także zdrowia i dobrostanu obywateli. Są to: tereny zieleni, ekologiczna mobilność, ekologiczne budynki i zielone miejsca pracy.

Pakt ma otwarty zakres, który będzie ewoluował w oparciu o potrzeby i wkład osób i organizacji, które staną się jego częścią.

Działania UE w dziedzinie klimatu i zrównoważonego rozwoju

UE podejmuje działania na wielu płaszczyznach – poprzez przepisy, politykę i programy. Kilka przykładów przedstawiono poniżej.

Działania w dziedzinie klimatu

UE dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. – aby stać się gospodarką o zerowej emisji gazów cieplarnianych netto.

Cel ten leży u podstaw Europejskiego Zielonego Ładu i jest zgodny z zobowiązaniem UE do podjęcia globalnych działań w dziedzinie klimatu w ramach porozumienia paryskiego. Zaproponowaliśmy nawet Europejskie prawo o klimacie, aby przekształcić to zobowiązanie polityczne w zobowiązanie prawne.

Aby pomóc w osiągnięciu tego ambitnego celu, proponujemy także zwiększenie naszych celów klimatycznych i dotyczących energii na 2030 r. Zgodnie z naszym Planem w zakresie celów klimatycznych na 2030 r. zmniejszylibyśmy nasze emisje gazów cieplarnianych o 55 proc. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Najważniejsze przepisy i polityka UE w dziedzinie klimatu:

Aktywnie współpracujemy z innymi krajami i regionami na rzecz osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. Jesteśmy również największym dostarczycielem międzynarodowych środków na finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu w krajach rozwijających się, aby wesprzeć je w staraniach na rzecz przeciwdziałania tej zmianie.

Zobacz również:

Różnorodność biologiczna

Czas naprawić nasze nie najlepsze relacje z naturą. Zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej i szerzenie się niszczącej pandemii wymagają tego.

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności wprowadzi Europę na ścieżkę odnowy ekologicznej do 2030 r.:

 • na rzecz różnorodności biologicznej przeznaczonych będzie 20 mld euro rocznie z różnych źródeł, w tym funduszy UE oraz finansowania krajowego i prywatnego
 • ustanowione zostaną obszary chronione na co najmniej 30 proc. powierzchni lądów i 30 proc. powierzchni mórz w Europie
 • odbudowane zostaną zdegradowane ekosystemy w całej Europie
 • zasadzone zostaną 3 mld drzew do 2030 r.
 • ograniczone zostanie stosowanie pestycydów i ich szkodliwych skutków o 50 proc. do 2030 r.
 • zapewniona zostanie czołowa pozycja UE na świecie, jeśli chodzi o reakcję na kryzys w dziedzinie różnorodności biologicznej.

Zobacz również:

 

Biodiversity
guenterguni

Zrównoważone systemy żywnościowe

Unijna strategia „od pola do stołu” zapewni Europejczykom dostęp do zdrowej, przystępnej cenowo i zrównoważonej żywności poprzez:

 • ochronę środowiska i zachowanie różnorodności biologicznej
 • ograniczenie stosowania chemicznych i niebezpiecznych pestycydów o 50 proc. do 2030 r.
 • przeciwdziałanie zmianie klimatu
 • zapewnienie sprawiedliwego zwrotu gospodarczego w łańcuchu dostaw
 • zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego w całkowitej powierzchni gruntów rolnych do 25 proc. do 2030 r.

Zobacz również:

Czysta energia

Obniżenie emisyjności systemu energetycznego UE ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia naszych celów klimatycznych.

Nasze najważniejsze zasady to:

 • uznanie efektywności energetycznej za priorytet i rozwijanie sektora energii opartego w dużej mierze na źródłach odnawialnych
 • zapewnienie przystępnych cenowo i bezpiecznych dostaw energii w UE
 • stworzenie w pełni zintegrowanego, wzajemnie połączonego i cyfrowego unijnego rynku energii.

Strategie UE dotyczące integracji systemów energetycznych i sektora technologii wodorowych będą torować drogę do stworzenia bardziej wydajnego i wzajemnie połączonego sektora energetycznego, którego motorem są dwa równie ważne cele: czystsza planeta i silniejsza gospodarka.

Ma to zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celu Europy, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r., ponieważ system energetyczny odpowiada za 75 proc. naszych emisji gazów cieplarnianych.

Zobacz również:

 

Clean energy
Young maintenance engineer team working in wind turbines at sunset
serts

Zrównoważony przemysł

Osiągnięcie naszych celów klimatycznych i środowiskowych wymaga polityki przemysłowej opartej na gospodarce o obiegu zamkniętym.

Europejska strategia przemysłowa wesprze zieloną transformację poprzez:

 • stymulowanie rozwoju nowych rynków produktów neutralnych dla klimatu i produktów o zamkniętym cyklu życia
 • modernizację i wykorzystywanie krajowych i globalnych możliwości w celu zapewnienia naszego postępu i przyszłego dobrobytu
 • obniżenie emisyjności sektorów energochłonnych, np. sektorów stali i cementu.

W planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym przedstawiona zostanie polityka „zrównoważonych produktów”, której priorytetem będzie ograniczanie zużycia materiałów i ich ponowne wykorzystywanie, zanim zostaną poddane recyklingowi. Ustanowione zostaną minimalne wymogi zapobiegające wprowadzaniu na unijny rynek produktów szkodliwych dla środowiska. Podjęte zostaną działania przeciwko fałszywym twierdzeniom dotyczącym ekologiczności produktów lub usług.

Działania będą się koncentrowały na sektorach zasobochłonnych, takich jak przemysł włókienniczy, budownictwo, elektronika i tworzywa sztuczne.

Zobacz również:

Budowa i renowacja

Budynki odpowiadają za około 40 proc. energii zużywanej w Europie, ale tylko 1 proc. budynków poddaje się co roku renowacji pod kątem efektywności energetycznej. Co więcej, budowa, wykorzystanie i renowacja budynków wymagają znacznych nakładów energii i surowców, takich jak piasek, żwir i cement.

Inicjatywa „Fala renowacji” przyczyni się do podwojenia rocznego wskaźnika renowacji energetycznej budynków w ciągu najbliższych dziesięciu lat poprzez:

 • podniesienie jakości życia osób mieszkających w budynkach i z nich korzystających
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Europie
 • stworzenie do 160 tys. dodatkowych zielonych miejsc pracy w sektorze budowlanym.

Biorąc pod uwagę, że prawie 34 mln Europejczyków nie stać na odpowiednie ogrzanie swoich domów, renowacja może również w istotny sposób pomóc w rozwiązaniu problemu ubóstwa energetycznego. Może się ona przyczynić do poprawy zdrowia i samopoczucia osób znajdujących się w trudnej sytuacji, a także do obniżenia ich rachunków za energię.

Zobacz również:

 

Sustainable mobility
Modern tram in the old town of Reims, France
Xantana

Zrównoważona mobilność

Transport odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Unii i wartość ta wciąż rośnie.

Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu do 2050 r. należy o 90 proc. ograniczyć te emisje poprzez:

 • rozszerzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji na sektor morski
 • zmniejszenie liczby bezpłatnych uprawnień dla przedsiębiorstw lotniczych w ramach handlu uprawnieniami do emisji
 • budowę – do 2025 r. – około 1 mln publicznych stacji ładowania i tankowania do obsługi 13 mln bezemisyjnych i niskoemisyjnych pojazdów spodziewanych na drogach europejskich do tego czasu
 • zwiększenie wykorzystania kolei lub wody do transportu towarowego
 • ogłoszenie roku 2021 Europejskim Rokiem Kolei, aby wesprzeć kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny środek transportu
 • ograniczenie do 10 proc. emisji z transportu lotniczego dzięki jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej przy zerowych kosztach dla konsumentów i firm.

Zobacz również:

Eliminowanie zanieczyszczeń

Zanieczyszczenia szkodzą naszemu zdrowiu i środowisku. Jest to największa środowiskowa przyczyna wielu chorób psychicznych i fizycznych oraz przedwczesnych zgonów, zwłaszcza wśród dzieci, osób ze schorzeniami i osób starszych.

Zanieczyszczenia – oprócz tego, że wpływają na zdrowie ludzi – stanowią jedną z głównych przyczyn utraty różnorodności biologicznej. Zmniejszają zdolność ekosystemów do zapewniania usług takich jak sekwestracja dwutlenku węgla i dekontaminacja.

Zobacz również:

Zrównoważone finansowanie i inwestycje

Naszym celem jest wspieranie realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu poprzez ukierunkowywanie – obok środków publicznych – prywatnych inwestycji na przejście na neutralną dla klimatu, odporną na zmianę klimatu, zasobooszczędną i sprawiedliwą gospodarkę.

Sektor finansowy może pomóc w:

 • przekierowywaniu inwestycji na bardziej zrównoważone technologie i firmy
 • finansowaniu wzrostu w sposób zrównoważony w długim okresie
 • przyczynianiu się do tworzenia gospodarki niskoemisyjnej, odpornej na zmianę klimatu i o obiegu zamkniętym

Obecnie poszukujemy sposobów na włączenie kwestii zrównoważonego rozwoju do naszych ram polityki finansowej, aby pozyskać środki finansowe na rzecz zrównoważonego wzrostu.

Zobacz również:

Sprawiedliwa transformacja

Przejście na zrównoważoną i neutralną dla klimatu gospodarkę musi odbyć się w sprawiedliwy sposób, nie pozostawiając nikogo w tyle.

Niektóre regiony, które w dużym stopniu opierają się na przemyśle wydobywczym i związanej z nim produkcji energii, jak również na wysokoemisyjnych gałęziach przemysłu, będą musiały zrestrukturyzować lub zdywersyfikować swoją gospodarkę, utrzymać spójność społeczną, przekwalifikować pracowników, których dotyczy ten problem, i wyszkolić młodych ludzi, aby przygotować ich do zawodów przyszłości.

Aby stawić czoła szczególnym wyzwaniom w tych regionach, Komisja wprowadziła mechanizm sprawiedliwej transformacji, który zapewnia ukierunkowane wsparcie.

Zobacz również:

Miasta i regiony

Regiony europejskie będą w coraz większym stopniu borykać się ze skutkami zmiany klimatu. Działania w miastach, miasteczkach i na obszarach wiejskich w całej Europie mają zasadnicze znaczenie dla zielonej transformacji.

Zobacz również:

Badania naukowe i innowacje

Badania naukowe i innowacje odgrywają zasadniczą rolę w naszych staraniach na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu.

Badania unijne i międzynarodowe w znacznym stopniu przyczyniły się do lepszego zrozumienia przyczyn zmiany klimatu. Obecnie pilnym wyzwaniem jest zbadanie i prognozowanie skutków zmiany klimatu, abyśmy mogli na nie skutecznie reagować.

Zobacz również:

Działania międzynarodowe

UE stawia czoła globalnym wyzwaniom w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez działania w Europie oraz współpracę z krajami i regionami spoza Europy.

Zobacz również: