Skip to main content
European Climate Pact

Prioritní témata

Klimatický pakt se vztahuje na mnoho činností souvisejících s boje proti změně klimatu a ochranou životního prostředí. Zde uvádíme hlavní témata, kterým se věnuje.

Společné úsilí při řešení zásadních otázek

V počáteční fázi bude důraz kladen na opatření zaměřená na čtyři oblasti, které přinášejí okamžité výsledky nejen pro klima a životní prostředí, ale také pro zdraví a dobré životní podmínky občanů. Jde o: zelené plochy, ekologickou mobilitu, energetickou účinnost budov a zelená pracovní místa.

Pakt má otevřený mandát a jeho rozsah se bude vyvíjet na základě potřeb a příspěvků lidí a organizací, které se do něj zapojí.

Opatření EU v oblasti klimatu a udržitelnosti

Evropská unie se v zájmu udržitelnosti a ochrany klimatu angažuje v mnoha oblastech, ať už jde o vydávání právních předpisů či schvalování politických opatření a programů. Níže uvádíme několik příkladů její činnosti.

Opatření v oblasti klimatu

Do roku 2050 se chce Evropská unie stát klimaticky neutrálním hospodářstvím s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů.

Tento cíl je ústředním bodem Zelené dohody pro Evropu a zároveň reflektuje závazek EU podpořit globální opatření v oblasti klimatu, jež jsou uvedena v Pařížské dohodě. Za tímto účelem Komise předložila návrh Evropského právního rámce pro klima, jímž má uvedený politický závazek získat právní závaznost.

Aby se nám podařilo tohoto cíle snadněji dosáhnout, navrhuje Komise rovněž zvýšit naše klimatické a energetické cíle, které jsme si do roku 2030 stanovili. Na základě plánu dosažení cíle v oblasti klimatu do roku 2030 chceme snížit objem emisí skleníkových plynů o 55 % ve srovnání s úrovní z roku 1990.

Klíčové klimatické právní předpisy a politiky EU:

V zájmu plnění cílů Pařížské dohody Unie aktivně spolupracuje s ostatními zeměmi a regiony a patří k hlavním poskytovatelům mezinárodního financování klimatických otázek v rozvojových zemích, kterým tak pomáhá se se změnami klimatu vypořádat.

Viz také:

Biologická rozmanitost

Je načase, abychom se k přírodě začali opět chovat s úctou. Změna klimatu, úbytek biodiverzity a současná ničivá pandemie nám k tomu dávají jasný impuls.

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti nám pomůže obnovit biodiverzitu Evropy. Do roku 2030 proto chceme:

 • na řešení otázek biodiverzity každoročně uvolnit 20 miliard eur z různých zdrojů, včetně fondů EU a státního i soukromého financování
 • zřídit v Evropě chráněné oblasti, a to na nejméně 30 % pevniny a 30 % plochy moří
 • obnovit degradované ekosystémy v celé Evropě
 • vysázet do roku 2030 celkem 3 miliardy stromů
 • omezit používání pesticidů o 50 % a snížit jejich škodlivost
 • získat v řešení otázek biologické rozmanitosti vedoucí postavení ve světě

Viz také:

 

Biodiversity
guenterguni

Udržitelný potravinový systém

Strategie EU od zemědělce ke spotřebiteli má občanům zajistit přístup ke zdravým, cenově dostupným potravinám, které byly vyprodukovány udržitelným způsobem. Cílem je:

 • zajistit ochranu životního prostředí a zachovat biologickou rozmanitost
 • omezit do roku 2030 používání chemických a nebezpečných pesticidů o 50 %
 • řešit problematiku klimatické změny
 • zajistit spravedlivou ekonomickou návratnost v rámci dodavatelského řetězce
 • zvýšit do roku 2030 podíl ekologického zemědělství na 25 %

Viz také:

Čistá energie

Pro dosažení našich cílů v oblasti klimatu má zásadní význam dekarbonizace energetického systému EU.

Zásadní je proto:

 • klást důraz na energetickou účinnost a vytvořit takové odvětví energetiky, které bude z velké části založeno na obnovitelných zdrojích
 • zajistit bezpečné a cenově dostupné dodávky energie v EU
 • vytvořit plně integrovaný, propojený a digitalizovaný unijní trh s energií

Strategie EU pro integraci energetického systému a strategie EU pro vodík umožní vytvořit účinnější a propojenější energetické odvětví, které bude motivováno dvojím cílem: čistší planetou a silnějším hospodářstvím.

Toto je nezbytné k tomu, abychom do roku 2050 zajistili klimatickou neutralitu Evropy, protože energetický sektor je odpovědný za 75 % všech emisí skleníkových plynů.

Viz také:

 

Clean energy
Young maintenance engineer team working in wind turbines at sunset
serts

Udržitelný průmysl

Chceme-li dosáhnout cílů, které jsme si v oblasti klimatu a životního prostředí stanovili, je třeba, aby naše průmyslová politika vycházela ze zásad oběhového hospodářství.

Průmyslová strategie EU podpoří zelenou transformaci hospodářství tak, že bude:

 • stimulovat rozvoj nových trhů s klimaticky neutrálními produkty oběhového hospodářství
 • modernizovat a objevovat příležitosti na evropském i světovém trhu s cílem zajistit rozvoj našeho hospodářství a budoucí prosperitu
 • dekarbonizovat energeticky náročná průmyslová odvětví (např. výrobu cementu a oceli)

V rámci Akčního plánu EU pro oběhové hospodářství bude představena politika „udržitelných produktů“, která bude klást větší důraz na snižování objemu použitých surovin a jejich opětovné používání, spíše než na recyklaci. Budou stanoveny minimální požadavky, aby se předešlo uvádění produktů škodlivých pro životní prostředí na trh EU. Zároveň se bude řešit problematika falešných ekologických tvrzení.

Pozornost se zaměří na odvětví intenzivně využívající zdroje, jako je textilní průmysl, stavebnictví, elektronika a plasty.

Viz také:

Stavebnictví a renovace budov

Provoz budov odpovídá za 40 % veškeré spotřeby energie v Evropě. Přesto se každý rok v zájmu zlepšení energetické účinnosti zrenovuje pouze 1 % budov. Nicméně renovace, výstavba i provoz budov sám o sobě si vyžaduje obrovské množství energie, zdrojů a surovin, jako je například cement, písek a štěrk.

Díky iniciativě s názvem Renovační vlna by se měl každoroční podíl renovací ke zvýšení energetické účinnosti budov v příštích deseti letech zdvojnásobit. Tím se nám podaří:

 • zlepšit kvalitu života lidí, kteří v těchto budovách žijí, pracují nebo je využívají k jiným účelům
 • snížit objem emisí skleníkových plynů v Evropě
 • vytvořit až 160 000 nových zelených pracovních míst ve stavebnictví

V Evropě žije téměř 34 milionů lidí, kteří si z finančních důvodů nemohou dovolit vytápět svá obydlí tak, aby v nich bylo dostatečně teplo. Proto je renovace také jedním z řešení energetické chudoby. Pomůže zlepšit životní podmínky zranitelných skupin obyvatel, a to nejen snížením nákladů na energie, ale v konečném důsledku i zlepšením jejich zdravotního stavu a pohodlí.

Viz také:

 

Sustainable mobility
Modern tram in the old town of Reims, France
Xantana

Udržitelná mobilita

Na dopravu připadá celá jedna čtvrtina skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší v EU a tento podíl stále roste.

Cílem Zelené dohody pro Evropu je emise z dopravy do roku 2050 snížit o 90 %, a to:

 • zahrnutím námořního odvětví do systému obchodování s emisemi
 • snížením počtu bezplatných povolenek pro letecké společnosti v systému obchodování s emisemi
 • vybudováním asi 1 milionu dobíjecích a čerpacích stanic pro 13 milionů vozidel s nulovými a nízkými emisemi, která budou podle odhadů v provozu na pozemních komunikacích (cíl do roku 2025)
 • zvýšením využívání železniční nebo lodní dopravy pro nákladní dopravu
 • vyhlášením roku 2021 za Evropský rok železnice - tím se podpoří železniční doprava coby udržitelný, inovativní a bezpečný způsob dopravy
 • snížením emisí z letecké dopravy až o 10 % prostřednictvím iniciativy Jednotné evropské nebe, a to při nulových nákladech pro podniky i spotřebitele

Viz také:

Odstranění znečištění

Znečištění poškozuje životní prostředí a škodí i našemu zdraví. Jde o nejvýznamnější environmentální příčinu mnohých psychických a fyzických chorob a velkého počtu předčasných úmrtí, zvláště u dětí, seniorů a lidí s určitými zdravotními potížemi.

Kromě dopadů na zdraví lidí je znečištění jedním z hlavních důvodů ztráty biologické rozmanitosti. Snižuje schopnost ekosystémů poskytovat služby, jako je ukládání uhlíku nebo dekontaminace.

 • Díky Akčnímu plánu pro nulové znečištění by se mělo lépe předcházet a případně řešit znečištění ovzduší, vody, půdy a spotřebních výrobků. Zároveň se má cíl nulového znečištění zohledňovat při tvorbě všech politik EU.
 • Cílem Strategie pro metan je omezit nárůst teploty do roku 2050, zlepšit kvalitu ovzduší a upevnit pozici EU v čele globálního boje proti změně klimatu.
 • Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek se opírá o komplexní právní úpravu této oblasti v Evropě a má za cíl zajistit lepší ochranu občanů a životního prostředí a stimulovat inovace v zájmu bezpečnosti a udržitelnosti chemických látek.

Viz také:

Udržitelné financování a investice

Plnění cílů stanovených v Zelené dohodě pro Evropu chceme podpořit stimulací soukromých investic do oblastí zajišťujících přechod na spravedlivou, klimaticky neutrální ekonomiku, která je odolná vůči změnám klimatu a účinně využívá zdroje. Těmito prostředky se doplní podpora z veřejných fondů.

Finanční sektor může pomoci tak, že bude:

 • přesměrovávat investice do udržitelnějších technologií a podniků
 • dlouhodobě financovat růst udržitelným způsobem
 • přispívat k vytvoření nízkouhlíkového oběhového hospodářství odolného vůči změnám klimatu

V současné době hledáme způsob, jak začlenit otázky udržitelnosti do naší finanční politiky, abychom mohli mobilizovat prostředky v zájmu udržitelného růstu.

Viz také:

Spravedlivá transformace

Přeměna našeho hospodářství na udržitelnou, klimaticky neutrální ekonomiku musí probíhat spravedlivým způsobem, kdy nesmí být nikdo opomenut.

Některé regiony, jež jsou do velké míry odkázány na těžební průmysl a související energetickou produkci, a rovněž uhlíkově náročná odvětví budou muset podstoupit určitou restrukturalizaci nebo diverzifikovat své hospodářství, zachovat sociální soudržnost, rekvalifikovat příslušnou pracovní sílu a poskytnout mladým lidem takové vzdělání, s nímž uspějí na budoucím pracovním trhu.

V zájmu řešení specifických problémů těchto regionů zavedla Komise Mechanismus pro spravedlivou transformaci, který má poskytovat cílenou podporu.

Viz také:

Města a regiony

Evropské regiony budou s dopady změny klimatu konfrontovány stále častěji. Proto je z hlediska zelené transformace nezbytné, aby se na tyto změny města, obce i venkovské oblasti v celé Evropě připravila a přijímala náležitá opatření.

Viz také:

Výzkum a inovace

Výzkum a inovace hrají v našem úsilí v boji proti změnám klimatu klíčovou úlohu.

Díky evropskému i mezinárodnímu výzkumu se nám podařilo zásadně prohloubit naše poznatky o příčinách změny klimatu. Náš dnešní úkol spočívá v tom, dále prozkoumat dopady klimatických změn, naučit se je předpovídat a účinně je řešit.

Viz také:

Mezinárodní opatření

Evropská unie usiluje o řešení globálních výzev v oblasti udržitelnosti prostřednictvím opatření uplatňovaných na území Unie a pomocí spolupráce se zeměmi a regiony mimo Evropu.

Viz také: