Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
European Climate Pact

Приоритетни теми

Пактът обхваща редица дейности, свързани с борбата с изменението на климата и опазването на околната среда. Запознайте се с областите с най-голям приоритет.

Сътрудничество по теми от значение

В началния етап ще се отдава приоритет на действията в четири области, които осигуряват незабавни ползи не само за климата и околната среда, но и за здравето и благополучието на гражданите — зелени пространства, зелена мобилност, зелени сгради и зелени работни места.

Мандатът на Пакта е отворен и ще се променя въз основа на потребностите и приноса на гражданите и организациите, станали част от него.

Действия на ЕС в областта на климата и устойчивостта

ЕС предприема действия на много фронтове чрез закони, политики и програми. Запознайте се с някои от тях по-долу.

Действия в областта на климата

Икономиката на ЕС има за цел да стане неутрална по отношение на климата до 2050 г. — с нулеви нетни емисии на парникови газове.

Тази цел е в основата на Европейския зелен пакт и в съответствие с ангажимента на ЕС за глобални действия в областта на климата в рамките на Парижкото споразумение. Предложихме дори европейски законодателен акт в областта на климата, за да превърнем този политически ангажимент в правно задължение.

За да постигнем тази амбициозна цел, предлагаме също да увеличим целите си за климата и енергетиката за 2030 г. Съгласно нашия план за целите в областта на климата за 2030 г. ще намалим емисиите си на парникови газове с 55 % в сравнение с равнищата от 1990 г.

Основно законодателство и политики на ЕС:

Работим активно с други държави и региони за постигане на целите на Парижкото споразумение и сме основен източник на международно финансиране в подкрепа на усилията на развиващите се страни за борба с изменението на климата.

Вижте също:

Биологично разнообразие

Време е да поправим нашите съсипани отношения с природата. Изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и разпространението на опустошителни пандемии налагат това.

Със стратегията за биологичното разнообразие Европа ще поеме по пътя към екологично възстановяване до 2030 г. чрез:

 • Осигуряване на 20 млрд. евро годишно за биологично разнообразие от различни източници, включително финансиране от ЕС и национално и частно финансиране
 • Създаване на защитени зони в най-малко 30 % от земната и 30 % от морската територия на Европа
 • Възстановяване на увредените екосистеми в цяла Европа
 • Засаждане на 3 милиарда дървета до 2030 г.
 • Намаляване на използването и вредността на пестицидите с 50 % до 2030 г.
 • Превръщане на ЕС в световен лидер по отношение на справянето с глобалната криза, свързана с биологичното разнообразие.

Вижте също:

 

Biodiversity
guenterguni

Устойчиви продоволствени системи

Стратегията на ЕС От фермата до трапезата ще гарантира достъп на европейците до здравословни и устойчиви храни на достъпни цени чрез:

 • Опазване на околната среда и опазване на биологичното разнообразие
 • Намаляване на употребата на химически и опасни пестициди с 50 % до 2030 г.
 • Борба с изменението на климата
 • Гарантиране на справедлива икономическа възвръщаемост по веригата на доставки
 • Разгръщане на биологичното земеделие до 25 % от общата земеделска земя до 2030 г.

Вижте също:

Чиста енергия

Декарбонизацията на енергийната система на ЕС е от решаващо значение за постигането на нашите цели в областта на климата.

Нашите основни принципи са:

 • Приоритизиране на енергийната ефективност и развитие на енергиен сектор, основан предимно на възобновяеми източници
 • Гарантиране на сигурно енергийно снабдяване на ЕС на достъпни цени
 • Постигане на напълно интегриран, взаимосвързан и цифровизиран енергиен пазар на ЕС

Стратегиите на ЕС за интеграция на енергийната система и за използване на водорода ще проправят пътя към по-ефективен и взаимосвързан енергиен сектор, ръководен от свързаните цели за по-чиста планета и по-силна икономика.

Това е от съществено значение за целта на Европа за неутралност по отношение на климата до 2050 г, тъй като на енергийната система се падат 75 % от нашите емисии на парникови газове.

Вижте също:

 

Clean energy
Young maintenance engineer team working in wind turbines at sunset
serts

Устойчива промишленост

Постигането на нашите цели в областта на климата изисква промишлена политика, основана на кръгова икономика.

Промишлената стратегия на Европа ще подкрепи екологичната трансформация чрез:

 • Стимулиране на развитието на нови пазари за неутрални по отношение на климата и кръгови продукти
 • Модернизиране и използване на възможностите у дома и по света за гарантиране на нашия напредък и бъдещ просперитет
 • Декарбонизация на енергоемките отрасли, като например стоманодобивната и циментовата промишленост.

В Плана за действие за кръговата икономика ще се представи политика за „устойчивите продукти“, целяща приоритизиране на намаляването и повторното използване на суровините, преди тяхното рециклиране. Ще бъдат определени минимални изисквания за предотвратяване на пускането на пазара на ЕС на вредни за околната среда продукти. Неверните твърдения за екологосъобразност ще бъдат развенчавани.

Усилията ще се съсредоточат върху ресурсоемки сектори като текстилната промишленост, строителството, електрониката и пластмасите.

Вижте също:

Изграждане и саниране на сгради

На сградите се падат около 40 % от потреблението на енергия в Европа, но всяка година само 1 % от сградите се подлагат на енергийно ефективно саниране. Освен това изграждането, използването и санирането на сгради изискват огромни количества енергия и ресурси, включително пясък, чакъл и цимент.

Вълната на саниране ще удвои годишния процент на енергийно саниране през следващите десет години, като същевременно се:

 • подобри качеството на живот на хората, живеещи и използващи сгради
 • намалят емисиите на парникови газове в Европа
 • създадат до 160 000 допълнителни „зелени“ работни места в строителния сектор.

Тъй като почти 34 милиона европейци не могат да си позволят да отопляват дома си достатъчно, санирането е важна стратегия за намиране на решение на енергийната бедност. Така може да се обърне внимание на здравето и благосъстоянието на уязвимите хора, като същевременно се намалят сметките им за енергия.

Вижте също:

 

Sustainable mobility
Modern tram in the old town of Reims, France
Xantana

Устойчива мобилност

На транспорта се пада една четвърт от емисиите на парникови газове на Съюза и този дял продължава да нараства.

Целта на Европейския зелен пакт е емисиите от транспорта да бъдат намалени с 90 % до 2050 г. чрез:

 • Разширяване на търговията с емисии, така че да се включи морския сектор
 • Намаляване на безплатното разпределяне на квоти за авиокомпаниите по правилата за търговия с емисии
 • Инсталиране на 1 милион обществени станции за презареждане с електричество и гориво до 2025 г. за 13-те милиона превозни средства с нулеви и ниски емисии, които се очаква да се движат по европейските пътища дотогава
 • Увеличаване на използването на железопътен или воден транспорт за превоз на товари.
 • Определяне на 2021 г. за Европейска година на железопътния транспорт в подкрепа на неговата устойчивост, иновативност и безопасност
 • Намаляване с до 10% на емисиите от въздушния транспорт през Единното европейско небе при нулеви разходи за потребителите и предприятията.

Вижте също:

Премахване на замърсяването

Замърсяването вреди на нашето здраве и на околната среда. То е най-голямата екологична причина за множество физически и психически заболявания и за преждевременна смърт, особено сред децата, възрастните хора и хората с определени заболявания.

Освен че засяга здравето на хората, замърсяването е една от основните причини за загубата на биологично разнообразие. То ограничава способността на екосистемите да предоставят услуги, като например улавяне на въглерод и обеззаразяване.

 • С помощта на Плана за действие за нулево замърсяване по-добре ще се предотвратява и намалява замърсяването на въздуха, водата, почвите и потребителските продукти и ще се включат амбициите за нулево замърсяване във всички области на политиката.
 • Стратегията за метана има за цел да ограничи покачването на температурите до 2050 г., да подобри качеството на въздуха и да укрепи водещата роля на ЕС в световен мащаб в борбата срещу изменението на климата.
 • Стратегията за устойчивост на химичните вещества ще се основава на комплексните европейски закони в тази област с цел по-добра защита на гражданите и околната среда и засилване на иновациите за безопасни и устойчиви химикали.

Вижте също:

Устойчиво финансиране и инвестиции

Стремим се да подпомагаме постигането на целите на Европейския зелен пакт, като насочваме частни инвестиции към прехода към неутрална по отношение на климата, устойчива на климата, ресурсно ефективна и справедлива икономика, като допълнение към публичните средства.

Финансовият сектор може да помогне чрез:

 • пренасочване на инвестициите към по-устойчиви технологии и предприятия
 • финансиране на растежа по устойчив начин в дългосрочен план
 • допринасяне за създаването на нисковъглеродна, устойчива на изменението на климата и кръгова икономика.

Понастоящем проучваме начините за интегриране на съображенията за устойчивост в нашата рамка за финансовата политика с цел мобилизиране на финансиране за устойчив растеж.

Вижте също:

Справедлив преход

Преходът към устойчива и неутрална по отношение на климата икономика трябва да се осъществява по справедлив начин, като никой не е пренебрегнат.

Някои територии, които разчитат в голяма степен на добивната промишленост и свързаното с нея производство на енергия, както и въглеродно интензивните отрасли ще трябва да преструктурират и/или диверсифицират своята икономика, да поддържат социалното сближаване и да (пре)квалифицират засегнатите работници и млади хора, за да ги подготвят за бъдещи работни места.

За да се справи със специфичните предизвикателства в тези региони, Комисията въведе механизъм за справедлив преход, който предоставя целева подкрепа.

Вижте също:

Градове и региони

Европейските региони все повече ще бъдат изправени пред последиците от изменението на климата. Действията в градовете и селските райони в цяла Европа са от съществено значение за екологичния преход.

Вижте също:

Научни изследвания и иновации

Научните изследвания и иновациите играят решаваща роля в усилията ни за справяне с изменението на климата.

Научните изследвания на равнище ЕС и на международно равнище допринесоха значително за нашето разбиране на причините за изменението на климата. Неотложното предизвикателство днес е да се проучат и прогнозират последиците от изменението на климата и да се предвидят ефективни решения за тях.

Вижте също:

Действия в международен план

ЕС търси решения на глобалните предизвикателства пред устойчивостта чрез действия в Европа и сътрудничество с държави и региони извън нея.

Вижте също: