Skip to main content
European Climate Pact

Grönområden

EU behöver fler grönområden för att bygga upp motståndskraften mot både klimathot och hot mot vår hälsa.

Det behövs särskilt fler träd i våra städer, eftersom gröna stadsområden både absorberar växthusgaser och bidrar till att sänka stadstemperaturen. På landsbygden är träd viktiga för både jordbruket och ekoturismen.

Träd behöver dock skötas om en lång tid efter att de har planterats. Med klimatpakten vill vi därför stödja lokalsamhällen, organisationer och privatpersoner som är engagerade i nya initiativ för plantering och skötsel av träd.

Vad kommer klimatpakten att göra?

  • Stödja nya initiativ för plantering och skötsel av träd, t.ex. genom att sprida information om initiativen.
  • Samverka med befintliga resurser, nätverk och plattformar.
  • Erbjuda lokala myndigheter lösningar för att återställa, skydda och utvidga grönområden i städerna.
  • Erbjuda ett forum för dialog och samarbete mellan samhällen, företag, markägare och lokala myndigheter.

Fått en bra idé?

Engagera dig eller kontakta oss!

Visste du detta?

3 miljarder
fler träd i EU
EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 ska bidra till fler, friskare och tåligare skogar.
39 %
av EU:s areal täcks av skog
Europa är ett av världens mest skogstäta områden.
18 %
av EU:s areal skyddas av Natura 2000-nätverket
Natura 2000 är världens största nätverk av skyddade områden för att bevara EU:s mest skyddsvärda och hotade arter och naturtyper.

Europeiska initiativ

LIFE Programme

The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment and climate action created in 1992.

European Green Leaf Award

The European Green Leaf Award is open to all towns and cities across Europe with a population of 20,000 and up to 100,000 inhabitants.

Green City Tool

A self-assessment and benchmarking tool for cities to become greener and more sustainable.

Green City Accord

A European Commission initiative to make cities greener, cleaner and healthier.

Natura 2000

Natura 2000 is the largest coordinated network of protected areas in the world.

Natura 2000 Award

The Natura 2000 Award rewards excellence in the management of Natura 2000 sites.