Skip to main content
European Climate Pact

Zelene površine

Evropa potrebuje več zelenih površin, da bi okrepila odpornost proti podnebnim grožnjam in nevarnostim za naše zdravje.

Mesta potrebujejo drevesa, saj lahko zelena mestna območja absorbirajo emisije toplogrednih plinov in zmanjšajo prekomerno zvišanje temperature. Na podeželju lahko drevesa pomembno koristijo kmetijstvu in ekoturizmu.

Za posajena drevesa pa je seveda treba ves čas skrbeti. Zato bomo v okviru podnebnega pakta še naprej podpirali lokalne skupnosti, organizacije in državljane, ki so zavezani zasajanju novih dreves in skrbi zanje.

Kaj bo podnebni akt omogočal

  • Podpora novim pobudam za sajenje dreves in skrb zanje, denimo z zagotavljanjem informacij in boljše prepoznavnosti
  • Povezovanje z obstoječimi viri, mrežami in platformami
  • Zagotavljanje rešitev lokalnim organom za obnovo, zaščito in širitev zelenih površin v mestih
  • Oblikovanje foruma za dialog in sodelovanje med skupnostmi, podjetji, lastniki zemljišč in lokalnimi upravami

Imate dobro zamisel?

Prevzemite pobudo ali vzpostavite stik z nami.

Ali ste vedeli?

dreves v Evropi
3 milijarde na novo posajenih
Cilj strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 je povečati obseg gozdov ter izboljšati njihovo zdravje in odpornost.
prekriva gozd
39 % površin v EU
Evropa je eno od najbolj gozdnatih območij na svetu.
EU je zaščitenih v okviru mreže Natura 2000
18 % kopenskih območij v
Natura 2000 kot največja mreža zaščitenih območij na svetu daje zavetje najbolj dragocenim in ogroženim vrstam in habitatom v Evropi.

Evropske pobude

LIFE Programme

The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment and climate action created in 1992.

European Green Leaf Award

The European Green Leaf Award is open to all towns and cities across Europe with a population of 20,000 and up to 100,000 inhabitants.

Green City Tool

A self-assessment and benchmarking tool for cities to become greener and more sustainable.

Green City Accord

A European Commission initiative to make cities greener, cleaner and healthier.

Natura 2000

Natura 2000 is the largest coordinated network of protected areas in the world.

Natura 2000 Award

The Natura 2000 Award rewards excellence in the management of Natura 2000 sites.