Skip to main content
European Climate Pact

Zaļās zonas

Lai vairotu noturību pret klimatiskiem apdraudējumiem, kā arī sargātu iedzīvotāju veselību, Eiropai vajag vairāk zaļo zonu.

Pilsētās koki vajadzīgi tāpēc, ka pilsētu apzaļumotās zonas gan absorbē siltumnīcefekta gāzu emisijas, gan neļauj veidoties pārāk augstai temperatūrai. Lauku apvidos koki nāk par labu lauksaimniecībai un ekotūrismam.

Kokiem pēc iestādīšanas ir vajadzīga arī ilgtermiņa kopšana. Tāpēc Klimata pakts sola vēl vairāk atbalstīt vietējās kopienas, organizācijas un iedzīvotājus, kas apņēmušies stādīt un kopt jaunus kokus.

Pakts palīdzēs īstenot šādas darbības:

  • atbalstīt jaunu koku stādīšanas un kopšanas iniciatīvas, piemēram, sniedzot informāciju un nodrošinot pamanāmību,
  • veidot saikni ar esošajiem resursiem, tīkliem un platformām,
  • piedāvāt vietējām pašvaldībām risinājumus, kā atjaunot, aizsargāt un palielināt zaļās zonas,
  • nodrošināt forumu dialogam un sadarbībai starp kopienām, uzņēmumiem, zemes īpašniekiem un pašvaldībām.

Vai jums ir kāda laba ideja?

Rīkojieties vai sazinieties ar mums!

Vai zinājāt?

3 miljardi
jaunu koku Eiropā
2030. gada ES Biodaudzveidības stratēģijas mērķis ir palielināt meža platības un padarīt mežus veselīgākus un izturīgākus.
39 %
ES sauszemes teritorijas klāj meži
Eiropa ir viens no mežiem bagātākajiem pasaules reģioniem.
18 %
ES sauszemes teritorijas aizsargā <i>Natura 2000</i> tīkls
Pasaulē lielākais aizsargājamo teritoriju tīkls <i>Natura 2000</i> sniedz patvērumu Eiropas vērtīgākajām un apdraudētākajām sugām un dzīvotnēm.

Eiropas iniciatīvas

LIFE Programme

The LIFE programme is the EU’s funding instrument for the environment and climate action created in 1992.

European Green Leaf Award

The European Green Leaf Award is open to all towns and cities across Europe with a population of 20,000 and up to 100,000 inhabitants.

Green City Tool

A self-assessment and benchmarking tool for cities to become greener and more sustainable.

Green City Accord

A European Commission initiative to make cities greener, cleaner and healthier.

Natura 2000

Natura 2000 is the largest coordinated network of protected areas in the world.

Natura 2000 Award

The Natura 2000 Award rewards excellence in the management of Natura 2000 sites.

Plašāka informācija